Atelier: “Movement, Vitality, Sociality” cu Madalina Dan

Ne bucurăm să încheiăm anul şi să acceptăm un respiro de la stressul acumulat alături de coregrafa Mădălina Dan, care ne propune propune un atelier de mişcare şi vitalitate, între 22-23 dec. la Braşov.

“Pornind de la premisa că dansul/mişcarea are calităţi terapeutice naturale, fizice și psihice, caut facilitarea unui mediu sănătos și favorabil, un loc sigur de a exprima, explora și experimenta cu şi prin corp.

Cursul se concentrează pe noțiunea de plăcere, vitalitate și voluptate în mișcare, pe experiența fizică și emoțională, pe stimularea creativității și imaginația prin corp, pe dezvoltarea personală și socială, pe crearea unui mediu cald și deschis pentru dialoga cu corpul și potențialul său. Împreună cu elemente și principii de practici somatice, mișcare autentică, improvizație, stretching, tehnici de relaxare si respiraţie şi exerciţii energizante, exerciții de voce, anatomie experentiala, ne vom angaja într-o practică regulată de grup numit dans social.

Dansul social este o sesiune de dans de grup bazată pe generarea mişcării pe principiile oglindirii și plăcerii kinestezice. Oglindirea este, în general, comportamentul în care o persoană copiază o altă persoană, de obicei în interacțiunea socială. În acest context, se va aplica mişcării şi extensiilor precum gest, acțiune, sunet, respirație, expresie facială, voce, cumulare de energie, ritm. Dansul social își propune să fie un dans non ierarhic în termeni de stiluri și estetici, atât timp cât acesta este generat și integrat în experiența de grup.Dansul ia formă ca o experiență comună și democratică, în cazul în care fiecare individ isi observă și negociază locul său ca într-o micro-comunitate în societate. Formatul are, de asemenea, beneficiile sale de interacțiune socială.”

22-23 decembrie, 18.00-21.00
Bălcescu 25, Braşov
inf./inscrieri: 0722245893, mara@kunstadt.ro
preţ: 80 lei

În aceeaşi perioadă Mădălina vă propune sesiuni individuale, “Touching therapy”

“Touching therapy e o combinaţie letală de masaj, stimulare tactilă, manipulare de oase şi articulaţii, mângâiere şi alte tipuri de atingere. Nefiind specialistă în nici una dintre terapii, dar având cunoştinte din fiecare, folosesc acest cadru ca un alt tip de comunicare şi interacţiune umană, cât şi un mijloc de-a facilita dialogul cu propriul corp şi potentialul experienţial, senzorial, emoţional, energetic pe care acesta ni-l poate oferi.
sesiunea dureaza o ora si un sfert si se va sfarsit cu o sesiune de feedback ( desen, scris, verbalizare, miscare) despre experientele tactile si cum se proceseaza acestea la un nivel mai profund de intelegere si integrare.

preţ: 60 lei

Preţ pachet: atelier + sesiune individuală 120 lei

We are happy to welcome, Mădălina Dan, Dec 22-23, at Braşov, with a movement and vitality workshop.

“Starting from the premise that dance/ movement has natural therapeutic qualities, physically and psychically, I am looking for facilitating a healthy and favourable environment, a safe place of expressing, exploring and experimenting with the body.
The course focuses on the notion of pleasure, vitality and voluptuousness in movement, on physical and emotional experience, on stimulating creativity and imagination through the body, on personal and social development, on creating a warm and opened environment for dialogue with the body and its potential.
Along with elements and principles from somatic practices, authentic movement, hands-on work, improvisation, stretching, release work, relaxation techniques, breathing and energizing exercises, voice exercises, experiential anatomy, we will engage into a regular group practice called social dancing.
Social dancing is a group dancing session based on generating movement on the principles of mirroring and kinaesthetic pleasure. Mirroring is in general the behaviour in which one person copies another person usually while in social interaction with them. In this context it will be applied to movement and extensions of that like gestures, actions, sound, breathing, facial expression, voicing, energy accumulated, rhythm. Social dancing aims to be a non hierarchic dance in terms of styles and aesthetics, as long it is being generated and integrated in the group experience. At the same time, equality is most welcomed between the participants. The dance is being shaped up as a common and democratic experience, where every individual observes and negotiates his/her place as in a micro-community as in society. The format could also stand for its social interaction benefits.”

December 22-23, 6pm-9pm
Bălcescu 25, Braşov
inf./registration: 0722245893, mara@kunstadt.ro
price: 80 lei

Touch therapy is a practice of human interaction through touch, bodily awareness and connectivity. I use such encounters to offer people sensorial, physical/emotional experiences and also to communicate and research within different cultural and social contexts. One of my long-term intentions with Touch therapy is also providing bodily and movement experiences as a social service. People will get one-to-one sessions of massage, bone/ articulation/ facial work, organ/ skull/ foot massage, skin stimulation and many ways of awakening the skin, like pressing, scratching, caressing, pulling, brushing, stroking, etc. Without being a specialised bodywork therapist or psychotherapist, but having lots of knowledge of the multi faceted functioning of the body (from my experience as a dancer/performer and facilitator) and an artistic drive in researching the topic of touch, I am touching people as a means of communication and human interaction and a way of facilitating a dialogue with our own body and its experiential, sensorial, emotional, energetic, healing, caregiving and receiving potential.
The sessions finish with writing, drawing, speaking feedback/ outcomes, where images, sensations, memories, associations, thoughts triggered by the touch experience are welcome to process the physical input.
price: 60 lei

Package price: workshop + individual session 120 lei